Logga in

Stadgar

§ 1. Johnsonseglarna är en ideell sammanslutning av personer som en gång har arbetat i Rederi AB Nordstjernan/Johnson Line.

§ 2. Föreningens syfte/målsättning är att hålla kontakten, umgås under trevliga former och minnas svunna tider i rederiets fartyg.

§ 3. MEDLEMSKAP

§ 3.1 Föreningen är öppen för alla som arbetat i rederiet, såväl iland som till sjöss, oavsett befattning.

§ 3.2 Medlemskap beslutas av styrelsen efter ansökan.

§ 3.3 Medlemsavgiften är en årsavgift och dess storlek fastställs av årsmötet.

§ 3.4 Medlemsavgiften ska vara betald senast utgången av februari månad aktuellt år.

§ 3.5 Medlem som genom skriftlig anmälan begärt utträde, eller som inte betalat sin årsavgift, befrias omgående från sitt medlemskap. Inbetalade årsavgifter återbetalas ej.

§ 3.6 Medlem som medvetet bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadar eller motarbetar föreningens intressen kan uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem kan begära att frågan om uteslutningen tas upp på ordinarie årsmöte.

§ 3.7 Styrelsen kan föreslå årsmötet om att utse hedersmedlem i föreningen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

§ 4 BESLUTANDE OCH VERKSTÄLLANDE ORGAN

§ 4.1 Högsta beslutande organ är årsmötet.

§ 4.2 Styrelsen ska bestå av minst fyra och som mest sju personer enligt följande.

Ordförande, kassör och sekreterare väljs på två år, dock ej samtidigt.

Övriga väljs på ett år.

§ 4.3 Styrelsen sammanträder på särskild kallelse och är beslutsför när minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst.

§ 4.4 Styrelsen kan, på frivillig basis, kalla enskild medlem eller tillsätta arbetsgrupper för att få hjälp med föreningsarbetet.

§ 4.5 Föreningens firma tecknas av ordföranden, sekreteraren och kassören var för sig.

§ 5. ÅRSMÖTET

§ 5.1. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår och omfattar således tiden 1 januari – 31 december.

§ 5.2. Årsmötet ska hållas senast under maj månad aktuellt år på av styrelsen utsedd plats och tid. Kallelse till årsmöte, inkluderande aktuella årsmöteshandlingar, sker genom styrelsens försorg, senast 3 veckor före mötet. Kallelse sker via e-post samt genom publicering på föreningens hemsida. De medlemmar som inte har tillgång till dator/internet får kallelsen utsänd per post.

§ 5.3 På årsmötet ska följande punkter förekomma.

1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
4. Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst.
5. Fastställande av dagordning.
6. Föredragning och godkännande av verksamhetsberättelse för det gångna året.
7. Revisorns berättelse.
8. Fastställande av resultat och balansräkning.
9. Frågan om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse.
10. Behandling av styrelsens och medlemmarnas förslag.
11. Val av ordförande och kassör för två år.
12. Val av sekreterare och ordinarie ledamöter för ett år.
13. Val av revisor för ett år.
14. Fastställande av årsavgift.
15. Övriga frågor.
16. Mötets avslutning.

§ 5.4 Varje medlem äger en röst. Röstning genom ombud eller med hjälp av fullmakt får ej ske. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet om inte annat framgår av dessa stadgar. Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst. Hedersmedlem är röstberättigad.

§ 6.REVISION

§ 6.1 Årsmötet väljer revisor. Mandatperioden är ett år.

§ 6.2 Styrelsen ska tillse att revisorn får tillgång till räkenskapshandlingar och styrelseprotokoll för granskning i god tid före årsmötet. Revisorn ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast tre veckor före aktuellt årsmöte.

§ 6.3 Revisorn kan kallas till styrelsemöten för konsultation i viss fråga.

§ 7 STADGEÄNDRING

§ 7.1 Förslag om ändring av dessa stadgar kan väckas av varje enskild medlem och ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 31 december föregående år för behandling vid påföljande årsmöte. Förslag till stadgeändring ska bifogas kallelse till årsmötet. Beslut om stadgeändring fattas med minst tre fjärdedels (75 %) majoritet.

§ 8 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

§ 8.1 Endast föreningens styrelse kan till årsmötet föreslå att föreningen upplöses. Beslut om upplösning måste fastställas vid två på varandra följande årsmöten och/eller på årsmöte och extra årsmöte med minst tre fjärdedels (75 %) majoritet.

§ 8.2 Vid upplösning ska föreningens tillgångar tillfalla organisation/organisationer vars verksamhet syftar till att, genom forskning eller annan hjälpverksamhet, gagna svensk sjöfart.

STADGARNA TECKNADES VID JOHNSONSEGLARNAS KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE PÅ DUNÖ / KALMAR DEN 5 OKTOBER 2004.

Ändring i dessa stadgar skedde vid årsmötet den 29 april 2023.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.